Благо народу хай буде вищим законом.

Тема 3.5. Особливості досудового розслідування кримінальних проступків

Заняття № 15

Теоретичний матеріал

Загальні положення досудового розслідування кримінальних проступків.

Види запобіжних заходів, які не можуть бути застосовані під час досудового розслідування кримінальних проступків.

Запобіжні заходи, які можуть бути застосовані під час досудового розслідування кримінальних проступків.

Особливості закінчення досудового розслідування кримінальних проступків.

“SALUS POPULI SUPREMA LEX ESTO!”

Благо народу хай буде вищим законом.

Забезпечення заняття
Наочні посібники Конституція України, КК України, КПК України, ЦПК України, Постанови Пленуму Верховного Суду України із загальних питань судової діяльності та в кримінальних справах
Роздатковий матеріал адаптовані матеріали навчальних кримінальних справ (к.с.), зразки процесуальних документів, таблиці, схеми
Технічні засоби навчання на Благо народу хай буде вищим законом. даному занятті відсутні
Література
1. Кримінально-процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар. За заг. ред.
В.Т.Маляренка, В.Г.Гончаренка. – К.: - “Форум”, 2003.
2. Тертишник В.М. Кримінально-процесуальне право України: Підручник. 4-те вид., доп. і
переробл.- К.: Видавництво А.С.К., 2003.- 1120с.
3. Тертишник В.М. Науково-практичний коментар до Кримінально-процесуального кодексу
України. – К.: А.С.К., 2002 (Нормативні документи та коментар).
4. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. Т. 1 / О. М. Бандурка, Є. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та ін. : за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. - X. : Право, 2012. - 768 с. 5. Кримінальний процесуальний кодекс Благо народу хай буде вищим законом. України. Науково-практичний коментар : у 2 т. Т. 2 / К82 Є. М. Блажівський, Ю. М. Грошевий, Ю. М. Дьомін та ін. ; за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова - X. : Право, 2012. - 664 с. 6. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар. / За загальною редакцією професорів В.Г.Гончаренка, В.Т.Нора, М.Є.Шумила. – К.:Юстініан, 2012. – 1224 с. 7. Кримінальний процес України: Навч. посіб. / За ред. Ю.М.Грошевого та О.В.Капліної. – Х.: Право, 2010. – 608 с. 8. Яновська О.Г. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (загальна частина) - К.: Національна академія внутрішніх справ, 2012. – 398 с. 9. Удалова Л.Д Благо народу хай буде вищим законом.. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (особлива частина) - К.: Національна академія внутрішніх справ, 2012. – 284 с. 10. Молдован А. В. Кримінальний процес України [текст]: Навч. посіб./ - К.: Центр учбової літератури, 2013. - 368 с. 11. Інтернет-ресурс http://www.naiau.kiev.ua/osvitamvs/ - Освітній портал Міністерства внутрішніх справ України. М75 Нормативно-правові акти
Конституція України, 28.06.1996р.; Європейська конвенція про захист прав і основних свобод людини від 04.11.1996р.; Кримінально-процесуальний кодекс України. – К., 2001р.; Кримінальний процесуальний кодекс України. – К., 2012; Кримінальний кодекс України. – К., 2001р.; Закон України “Про громадянство України” від 18.01.2001р. № 2235-III.
Акти судової практики
Постанова Пленуму ВС України від 01.11.1996р. № 9 “Про застосування Конституції Благо народу хай буде вищим законом. України
при здійсненні правосуддя”; Постанови Пленуму Верховного Суду України в кримінальних справах / [упоряд. В.В. Рожнова, А.С. Сизоненко, Л.Д. Удалова]. — К. : ПАЛИВОДА А.В., 2011. — 456 с. та інші.
documentafdskcn.html
documentafdsrmv.html
documentafdsyxd.html
documentafdtghl.html
documentafdtnrt.html
Документ Благо народу хай буде вищим законом.